gams,

شبیه سازی همزمان بازار انرژی و رزرو در GAMS

در یک شبکه قدرت مطالعاتی با هم شبیه سازی همزمان بازار انرژی و رزرو  Co-optimization of Energy and Reserve را در محیط نرم افزار GAMS می بینیم
حمیدرضا · می 3, 2021

برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت، همواره مقداری رزرو برای سیستم قرار می‌دهند که به عبارتی تفاضل توان حداکثر واحدها با میزان کل بار می‌باشد. در اینجا، رزرو را به صورت یک مقدار ثابت در نظر می‌گیریم، البته همیشه به این شکل نخواهد بود و میتوان رزرو را به صورت درصدی از بار کل و یا برابر بزرگترین واحد تولیدی و یا هر صورت دلخواه برای هر ساعتی در نظر گرفت.

در ادامه در یک شبکه قدرت مطالعاتی با هم شبیه سازی همزمان بازار انرژی و رزرو  Co-optimization of Energy and Reserve را در محیط نرم افزار GAMS می بینیم

درباره مربی

حمیدرضا

7 دوره‌ها

ثبت نام نشده

دوره شامل

  • 4 درس‌ها